PIMPELSERIEN 2011

1:a serietävlingen 110102

Rosjön:

  

H-sen:

 

 1:a    Lars Lind                      2210 gr    1p

2:a    Magnus Samuelsson   2000 gr    3p

3:a    Jan Backe                    1800 gr    4p

4:a    Tommy Ottosson         1600 gr    5p

5:a    Christer Johansson     1500 gr    6p

6:a    Tomas Johansson        1350 gr    7p

7:a    Christer Larsson            570 gr    8p

 

H-vet:

 

1:a    Neo Olsson                  4950 gr    1p

2:a    Anders Olsson             4560 gr    3p

3:a    Per Sjöström               2570 gr    4p

4:a    Anders Ström              1540 gr    5p

 

D- sen:

 

 

1:a    Berit Tejland                 330 gr    1p 

 

Junior:

 

 1:a    Oskar Reiver                   80 gr    1p

 

Vidare i cupen:

 

Lars Lind, Neo Olsson, Per Sjöström,Anders Ström,

Jan Backe, Anders Olsson.

 

 

 

 

2:a serietävlingen 110115

Sötåsasjön.

 

H-sen:

 

1:a    Tomas Johansson        5210 gr     1p

2:a    Lars Lind                      5200 gr     3p

3:a    Johan Rydh                  3230 gr     4p

4:a    Jan Backe                     2810 gr     5p

5:a    Magnus Samuelsson   2200 gr      6p

6:a    Anders Klaesson         2140 gr      7p

7:a    Tommy Ottosson         1750 gr      8p

 

H-vet:

 

 1:a    Anders Olsson             5710 gr       1p

2:a    Neo Olsson                  4950 gr       3p

3:a    Anders Ström              3720 gr       4p

4:a    Per Sjöström               2350 gr       5p

 

D-sen:

 

 1:a    Lotta Lind                      610 gr       1p

2:a    Berit Tejland                 300 gr       3p

 

Junior:

 

 1:a    William Klaesson          480 gr       1p

2:a    Oskar Reiver                 200 gr       3p

 

Vidare i cupen:

 

Anders Olsson, Neo Olsson och Jan Backe.

 

 

 

3:e serietävlingen 110129

Davidstorpssjön:

 

H-sen:

 

1:a     Lars Lind                         4072 gr     1p

2:a     Jan Backe                        2478 gr     3p

3:a     Johan Rydh                     1832 gr     4p

4:a     Anders Klaesson             1210 gr     5p

5:a     Magnus Samuelsson         814 gr     6p

6:a     Tommy Ottosson               670 gr     7p

7:a     Christer Johansson           540 gr      8p

8:a     Christer Larsson                432 gr      9p

 

Veteran:

 

1:a     Anders Olsson                 1778 gr      1p

2:a     Anders Ström                  1068 gr      3p

3:a     Neo Olsson                         932 gr      4p

4:a     Ove Edman                         606 gr      5p

5:a     Per Sjöström                      540 gr      6p

 

D-sen:

 

 1:a     Camilla Rydh                      608 gr       1p

2:a     Barbro Edman                    592 gr       3p

 

Junior:

 

    1:a     William Klaesson                74 gr        1p

  

  

  

  

  

4:e serietävlingen 110213

Åsunden:

  

H-sen:

 

1:a    Anders Klaesson                 6625 gr        1p

2:a    Tomas Johansson               5964 gr         3p

3:a    Johan Rydh                         4164 gr         4p

4:a    Lars Lind                             3800 gr         5p

5:a    Christer Johansson            3749 gr         6p

6:a    Peter Andersson                3482 gr         7p

7:a    Stefan Engström                2821 gr         8p

8:a    Magnus Samuelsson          1995 gr         9p

9:a    Tommy Ottosson                1825 gr       10p

10:a  Christer Larsson                1794 gr       11p

11:a  Mikael Franzen                  1626 gr       12p

12:a  Jan Backe                           1610 gr       13p

 

H-vet:

 

1:a    Anders Olsson                    4363 gr         1p

2:a    Neo Olsson                         4254 gr         3p

3:a    Anders Ström                     3624 gr         4p

4:a    Ove Edman                         1512 gr         5p

5:a    Per Sjöström                        972 gr         6p

6:a    Krister Johansson                791 gr         7p

 

Damer:

 

 1:a    Barbro Edman                    4282 gr         1p

2:a    Camilla Rydh                      2586 gr         3p

3:a    Lisbeth Göransson               418 gr         4p

4:a    Lotta Lind                             148 gr         5p

5:a    Berit Tejland                        120 gr         6p

 

Juniorer:

 

1:a    William Klaesson               1213 gr         1p

2:a    Oskar Reiver                          87 gr         3p

 

 

Segrare i cupfinalen:

 

Anders Olsson

 

  

  

  

5:e serietävlingen 110226

Södra Vixen:

  

H-sen:

 

1:a    Lars Lind                            2732 gr         1p

2:a    Magnus Samuelsson         2043 gr         3p

3:a    Christer Johansson           1961 gr         4p

4:a    Tomas Johansson              1893 gr         5p

5:a    Tommy Ottosson               1631 gr         6p

6:a    Johan Rydh                        1589 gr         7p

7:a    Jan Backe                           1049 gr         8p

8:a    Anders Klaesson                  932 gr         9p

9:a    Christer Larsson                  816 gr       10p

 

H-vet:

 

1:a    Ove Edman                        2631 gr          1p

2:a    Per Sjöström                     2483 gr          3p

3:a    Anders Ström                    2114 gr          4p

4:a    Neo Olsson                        1444 gr          5p

5:a    Anders Olsson                     992 gr          6p

 

Damer:

 

1:a    Barbro Edman                   1446 gr           1p

2:a    Camilla Rydh                       817 gr           3p

3:a    Lotta Lind                            692 gr           4p

 

Juniorer:

 

1:a    William Klaesson                  26 gr            1p

 

  

 

 

 

 

 

Totalt efter fem tävlingar:

 

H-sen:

 

1:a     Lars Lind                                  1p    (3p)      1p     (5p)     1p      =   5p

2:a     Tomas Johansson                  (7p)    1p        X         3p      5p      =   9p

3:a     Magnus Samuelsson               3p      6p     (6p)    (9p)     3p      = 12p 

 4:a     Jan Backe                                4p      5p       3p    (13p)  (8p)     = 12p  

 5:a     Johan Rydh                             X        4p       4p       4p     (7p)     = 12p 

6:a     Anders Klaesson                     X        7p       5p       1p     (9p)    = 13p

7:a     Christer Johansson                 6p       X      (8p)      6p      4p      = 16p

8:a     Tommy Ottosson                     5p    (8p)     7p   (10p)     6p      = 18p

9:a     Christer Larsson                      8p       X       9p   (12p)   10p      = 27p

 

10:a   Peter Andersson                     X         X         X       7p        X       =   7p

11:a   Stefan Engström                     X         X         X       8p        X       =   8p

12:a   Mikael Franzen                        X         X         X    12p         X      = 12p

                                                                                                                         

     

 

 

 

H-vet:

 

 

1:a     Anders Olsson                       (3p)     1p      1p       1p    (6p)       =   3p

2:a     Neo Olsson                              1p       3p    (4p)     3p     (5p)      =   7p

 3:a     Ove Edman                               X        X       5p       5p      1p         = 11p 

 4:a     Anders Ström                        (5p)     4p      3p       4p     (4p)      = 11p 

5:a     Per Sjöström                           4p      5p    (6p)    (6p)     3p        = 12p

 

6:a     Krister Johansson                    X        X       X         7p       X          =  7p 

 

D-sen:

 

 

1:a     Barbro Edman                          X       X       3p        1p      1p       =   5p

2:a     Camilla Rydh                            X       X       1p        3p      3p       =   7p

3:a     Berit Tejland                           1p      3p      X         6p       X        = 10p 

 4:a     Lotta Lind                                 X       1p      X         5p      4p       = 10p  

 

5:a     Lisbeth Göransson                   X       X        X         4p       X        =   4p

 

Y-hjun:

 

1:a     William Klaesson                      X      1p     1p        1p   (1p)       =   3p

 2:a     Oskar Reiver                           1p      3p      X         3p       X          = 7p 

  

   

 

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.